2016-2017 оны хичээлийн жилийн Хятад улсын мэргэжилтэн багш нар 

2018-2019 оны хичээлийн жилийн Хятад усын мэргэжилтэн багш нар

向成琴
zhousaijun
luqi
yangmo
suunyujuan
dingdanting

2021-2022 оны хятад хэлний мэргэжилтэй монгол багш нар

一寸相1